Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov re-ca.com

Táto aplikácia zhromažďuje niektoré osobné údaje od svojich používateľov.

 

Tento dokument je možné vytlačiť ako referenciu pomocou príkazu tlače v nastaveniach ľubovoľného prehliadača.

Vlastník a správca údajov

RE-CA sro - Pod Kalvariou 40, 080 01 Prešov, Slovensko

Kontaktný e-mail na vlastníka: admin@re-ca.com

Typy zhromažďovaných údajov

Medzi typmi osobných údajov, ktoré táto Aplikácia zhromažďuje, sama alebo prostredníctvom tretích strán , existujú: krstné meno; priezvisko; telefónne číslo; emailová adresa; Údaje o používaní; Sledovač; odpovede na otázky; kliknutia; udalosti stlačenia klávesov; udalosti snímača pohybu; pohyby myši; rolovacia poloha; dotykové udalosti.

Úplné podrobnosti o každom type zhromažďovaných osobných údajov sú uvedené vo vyhradených častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v konkrétnych vysvetlivkách zobrazených pred zhromažďovaním údajov.

Osobné údaje môže používateľ voľne poskytnúť, alebo v prípade údajov o používaní môžu byť zhromažďované automaticky pri používaní tejto aplikácie.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky Údaje požadované touto Aplikáciou sú povinné a neposkytnutie týchto Dát môže znemožniť poskytovanie služieb tejto Aplikácii. V prípadoch, keď sa v tejto aplikácii konkrétne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, používatelia môžu tieto údaje neoznamovať bez toho, aby to malo vplyv na dostupnosť alebo fungovanie služby.

Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, môžu kontaktovať vlastníka.

Akékoľvek použitie súborov cookie – alebo iných nástrojov na sledovanie – touto Aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto Aplikáciou slúži okrem iných účelov opísaných v tomto dokumente na účely poskytovania Služby požadovanej Používateľom. a v Zásadách používania súborov cookie, ak sú dostupné.

Používatelia sú zodpovední za akékoľvek Osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany s poskytnutím údajov Vlastníkovi.

Spôsob a miesto spracúvania Údajov

Spôsoby spracúvania

Vlastník prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu Údajov.

Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a/alebo nástrojov s podporou IT, pričom sa dodržiavajú organizačné postupy a režimy prísne súvisiace s uvedenými účelmi. Okrem Vlastníka môžu byť v niektorých prípadoch Údaje prístupné aj určitým typom osôb zodpovedných za prevádzkovanie tejto Aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právne záležitosti, správa systému) alebo externým stranám (ako sú tretie zmluvní poskytovatelia technických služieb, poštoví dopravcovia, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktorých v prípade potreby určí vlastník ako spracovateľov údajov. Aktualizovaný zoznam týchto strán si možno kedykoľvek vyžiadať od Vlastníka.

Právny základ spracúvania

Vlastník môže spracúvať Osobné údaje týkajúce sa Používateľov, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Používatelia udelili súhlas na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže byť Vlastníkovi povolené spracúvať Osobné údaje, kým Používateľ nevznesie námietku proti takémuto spracovaniu („opt-out“), bez toho, aby sa musel spoliehať na súhlas alebo akýkoľvek iný z nasledujúcich právnych základov. To však neplatí, ak sa na spracovanie Osobných údajov vzťahuje európske právo na ochranu údajov;
 • poskytnutie Údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s Používateľom a/alebo akýchkoľvek jej predzmluvných záväzkov;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha Vlastník;
 • spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Vlastníkovi;
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Vlastník alebo tretia strana.

Vlastník v každom prípade rád pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa na spracúvanie vzťahuje, a to najmä, či je poskytnutie Osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, prípadne požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy.

Miesto

Údaje sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách Vlastníka a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracúvania.

 

V závislosti od polohy používateľa môžu prenosy údajov zahŕňať prenos údajov používateľa do inej krajiny, ako je jeho vlastná. Ak sa chcete dozvedieť viac o mieste spracúvania takto prenesených údajov, môžu si používatelia pozrieť časť obsahujúcu podrobnosti o spracúvaní osobných údajov.

Používatelia majú tiež právo dozvedieť sa o právnom základe prenosu údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácii, ktorá sa riadi medzinárodným právom verejným alebo zriadenej dvoma alebo viacerými krajinami, ako je OSN, a o prijatých bezpečnostných opatreniach. vlastníkom na ochranu svojich údajov.

 

Ak dôjde k takémuto prevodu, Užívatelia môžu zistiť viac v príslušných častiach tohto dokumentu alebo sa môžu informovať u Vlastníka pomocou informácií uvedených v sekcii Kontakt.

Doba uchovávania

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako si to vyžaduje účel, na ktorý boli zhromaždené.

Preto:

 • Osobné údaje zhromaždené na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi Vlastníkom a Používateľom budú uchovávané až do úplného splnenia takejto zmluvy.
 • Osobné údaje zhromaždené na účely oprávnených záujmov Vlastníka budú uchovávané tak dlho, ako je potrebné na splnenie týchto účelov. Používatelia môžu nájsť konkrétne informácie týkajúce sa oprávnených záujmov, ktoré sleduje Vlastník, v príslušných častiach tohto dokumentu alebo ich môžu kontaktovať.

Vlastníkovi môže byť umožnené ponechať si Osobné údaje počas dlhšieho obdobia vždy, keď Užívateľ udelí súhlas s takýmto spracovaním, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný. Ďalej môže byť Vlastník povinný uchovávať Osobné údaje po dlhšiu dobu, kedykoľvek si to vyžiada splnenie zákonnej povinnosti alebo na príkaz úradu.

 

Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Preto právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov nemožno uplatniť po uplynutí doby uchovávania.

Účely spracovania

Údaje týkajúce sa Používateľa sa zhromažďujú, aby umožnili Vlastníkovi poskytovať jeho Službu, dodržiavať jeho zákonné povinnosti, reagovať na žiadosti o presadzovanie, chrániť jeho práva a záujmy (alebo jeho používateľov alebo tretích strán), odhaliť akékoľvek škodlivé alebo podvodná činnosť, ako aj nasledujúce: kontaktovanie používateľa, zobrazovanie obsahu z externých platforiem, analýza a ochrana proti SPAMu.

Pre konkrétne informácie o Osobných údajoch používaných na každý účel si Užívateľ môže pozrieť časť „Podrobné informácie o spracúvaní Osobných údajov“.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú na nasledujúce účely a pomocou nasledujúcich služieb:

 • Analytika
  Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú Vlastníkovi sledovať a analyzovať návštevnosť webu a možno ich použiť na sledovanie správania Používateľa.
  Google Analytics (Google Ireland Limited)
  Google Analytics je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited („Google“). Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto aplikácie, na prípravu správ o svojich aktivitách a ich zdieľanie s inými službami Google.
  Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.
  Spracovávané osobné údaje: Sledovač; Údaje o používaní.
  Miesto spracovania: Írsko – Zásady ochrany osobných údajovOpt Out.
 • Kontaktovanie
  kontaktného formulára používateľa (táto aplikácia)
  Vyplnením kontaktného formulára svojimi údajmi používateľ oprávňuje túto aplikáciu na použitie týchto údajov na odpovedanie na žiadosti o informácie, cenové ponuky alebo akýkoľvek iný druh žiadosti, ako je uvedené v hlavičke formulára.
  Spracovávané osobné údaje: emailová adresa; krstné meno; priezvisko; telefónne číslo.
 • Zobrazovanie obsahu z externých platforiem
  Tento typ služby vám umožňuje prezerať obsah hosťovaný na externých platformách priamo zo stránok tejto aplikácie a interagovať s nimi.
  Tento typ služby môže stále zhromažďovať údaje o návštevnosti webu pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju používatelia nepoužívajú.
  Google Fonts (Google Ireland Limited)
  Google Fonts je služba vizualizácie písma poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá umožňuje tejto Aplikácii začleniť obsah tohto druhu na jej stránky.
  Spracovávané osobné údaje: Sledovač; Údaje o používaní.
  Miesto spracovania: Írsko – Zásady ochrany osobných údajov.
 • Ochrana proti SPAMu
  Tento typ služby analyzuje návštevnosť tejto Aplikácie, ktorá môže obsahovať Osobné údaje Používateľov, s cieľom odfiltrovať ju z častí návštevnosti, správ a obsahu, ktoré sú rozpoznané ako SPAM.
  Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)
  Google reCAPTCHA je služba ochrany proti SPAMu poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited.
  Na používanie reCAPTCHA sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania.
  Spracovávané osobné údaje: odpovede na otázky; kliknutia; udalosti stlačenia klávesov; udalosti snímača pohybu; pohyby myši; rolovacia poloha; dotykové udalosti; Sledovač; Údaje o používaní.
  Miesto spracovania: Írsko – Zásady ochrany osobných údajov.

Práva používateľov

Používatelia môžu uplatniť určité práva týkajúce sa ich údajov spracúvaných Vlastníkom.

Používatelia majú najmä právo na nasledovné:

 • Kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak už predtým udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
 • namietať proti spracovaniu ich údajov. Používatelia majú právo namietať proti spracovaniu svojich údajov, ak sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo vyhradenej časti nižšie.
 • Prístup k ich údajom. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či Vlastník spracúva údaje, získať informácie o určitých aspektoch spracúvania a získať kópiu spracúvaných údajov.
 • Overte a požiadajte o nápravu. Používatelia majú právo overiť si správnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
 • Obmedziť spracovanie ich údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo na obmedzenie spracovania svojich údajov. V takom prípade Vlastník nebude spracúvať ich Údaje na iný účel ako na ich uloženie.
 • Nechajte svoje osobné údaje vymazať alebo inak odstrániť. Používatelia majú za určitých okolností právo získať od vlastníka vymazanie svojich údajov.
 • Prijmite ich údaje a preneste ich inému prevádzkovateľovi. Používatelia majú právo získať svoje Údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a, ak je to technicky možné, nechať ich bez akýchkoľvek prekážok preniesť inému prevádzkovateľovi. Toto ustanovenie platí za predpokladu, že Údaje sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a spracúvanie je založené na súhlase Užívateľa, na zmluve, ktorej je Užívateľ súčasťou, alebo na jej predzmluvných záväzkoch.
 • Podať sťažnosť. Používatelia majú právo podať sťažnosť svojmu príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Podrobnosti o práve namietať proti spracovaniu

Ak sa Osobné údaje spracúvajú pre verejný záujem, pri výkone verejnej moci zverenej Vlastníkovi alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Vlastník, môžu Užívatelia namietať proti takémuto spracúvaniu poskytnutím dôvod súvisiaci s ich konkrétnou situáciou na odôvodnenie námietky.

Používatelia musia vedieť, že ak sa ich osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti takémuto spracúvaniu kedykoľvek namietať bez uvedenia akéhokoľvek odôvodnenia. Ak chcete zistiť, či Vlastník spracúva Osobné údaje na účely priameho marketingu, môžu Používatelia použiť príslušné časti tohto dokumentu.

Ako uplatniť tieto práva

Akékoľvek požiadavky na uplatnenie používateľských práv je možné adresovať Vlastníkovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti je možné uplatniť bezplatne a vlastník ich bude riešiť čo najskôr, vždy do jedného mesiaca.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a spracovaní údajov

Právne kroky

Osobné údaje Používateľa môže Vlastník použiť na právne účely na súde alebo vo fázach vedúcich k možnému právnemu konaniu v dôsledku nesprávneho používania tejto Aplikácie alebo súvisiacich Služieb.

Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že od Vlastníka môže byť na žiadosť orgánov verejnej moci vyzvané poskytnutie osobných údajov.

Dodatočné informácie o osobných údajoch používateľa

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto aplikácia na požiadanie poskytnúť používateľovi dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovania osobných údajov.

Systémové denníky a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto aplikáciou (systémové denníky), na tento účel používajú iné osobné údaje (napríklad IP adresu).

Informácie, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovania Osobných údajov možno kedykoľvek vyžiadať od Vlastníka. Pozrite si prosím kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Ako sa spracúvajú požiadavky „Do Not Track“

Táto aplikácia nepodporuje požiadavky „Do Not Track“.

Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán, ktoré používa, rešpektuje požiadavky „Nesledovať“, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vlastník si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov kedykoľvek upozornením svojich používateľov na tejto stránke a prípadne v rámci tejto aplikácie a/alebo – pokiaľ je to technicky a právne možné – zaslaním upozornenia používateľom prostredníctvom akékoľvek kontaktné údaje, ktoré má vlastník k dispozícii. Dôrazne sa odporúča často kontrolovať túto stránku, pričom sa odvolávajte na dátum poslednej úpravy uvedený v spodnej časti.

 

Ak sa zmeny dotknú spracovateľských činností vykonávaných na základe súhlasu Užívateľa, Majiteľ si od Užívateľa vyžiada nový súhlas, ak je to potrebné.

Definície a právne odkazy

 • Osobné údaje (alebo údaje) Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane rodného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

 • Údaje o používaní Informácie zhromaždené automaticky prostredníctvom tejto aplikácie (alebo služieb tretích strán využívaných v tejto aplikácii), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov využívaných používateľmi, ktorí používajú túto aplikáciu, adresy URI (Uniform Resource Identifier) , čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvod, funkcie prehliadača a operačného systému používaného používateľom, rôzne podrobnosti o čase na návštevu (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o ceste sledovanej v rámci aplikácie s osobitným odkazom na poradie navštívených stránok a ďalšie parametre o operačnom systéme zariadenia a/alebo IT prostredí Používateľa.

 • Používateľ Fyzická osoba používajúca túto aplikáciu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, sa zhoduje s dotknutou osobou.

 • Dotknutá osoba Fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

 • Spracovateľ údajov (alebo dozorný úradník údajov) Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 • Prevádzkovateľ (alebo vlastník) Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania týchto osobných údajov. Aplikácia. Prevádzkovateľ, pokiaľ nie je uvedené inak, je vlastníkom tejto aplikácie.

 • Táto aplikácia Prostriedky, ktorými sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje používateľa.

 • Služba Služba poskytovaná touto aplikáciou, ako je popísaná v príslušných podmienkach (ak sú dostupné) a na tejto stránke/aplikácii.

 • Európska únia (alebo EÚ) Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 • Cookies Cookies sú sledovače pozostávajúce z malých súborov údajov uložených v prehliadači Používateľa.

 • Tracker Tracker označuje akúkoľvek technológiu – napr. Cookies, jedinečné identifikátory, webové majáky, vložené skripty, elektronické značky a odtlačky prstov – ktorá umožňuje sledovanie Používateľov, napríklad prístupom k informáciám alebo ich ukladaním na zariadení Používateľa.

Právne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo pripravené na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto aplikácie, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Posledná aktualizácia: 3. apríla 2022

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram