Čo by ste mali vedieť o OEE

11. mája 2023

Digitálna transformácia vo výrobe je viac než len trend. Je to nevyhnutnosť pre udržanie konkurencieschopnosti na rýchlo sa vyvíjajúcom trhu, kde sa OEE stáva kľúčovou metrikou. Jednou z veľkých výhod používania OEE je, že hodnotí stroje a procesy, nie ľudí. Čo to je? Aké prínosy môže mať aj pre vašu firmu? Čo potrebujete spraviť na jej zlepšenie? Nižšie zodpovieme tieto otázky.

Čo je OEE?

OEE je anglická skratka pre Overall Equipment Effectiveness, teda celkovú efektívnosť zariadenia. Je to ukazovateľ, ktorý identifikuje percento plánovaného výrobného času, ktoré je skutočne produktívne. Inými slovami, ako efektívne funguje výrobná linka či zariadenie s ohľadom na 3 hlavné faktory – dostupnosť, výkon a kvalitu. Bližšie sa im budeme venovať v nasledovnej časti.

Výpočet OEE

Existujú dve rovnice na výpočet OEE. Prvá sa zameriava na pomer plne produktívneho času k plánovanému výrobnému času, avšak nezohľadňuje tri faktory súvisiace so stratou. Preto je vhodnejšia nasledovná rovnica:

dostupnosť × výkon × kvalita = OEE

1. Kvalita zohľadňuje aj tie vyrobené diely, ktoré nespĺňajú normy kontroly kvality.

2. Výkon zohľadňuje počet prípadov spomalenia alebo krátkeho zastavenia výroby. 

3. Dostupnosť zohľadňuje plánovaný a neplánovaný čas zastavenia výroby. 

Výsledné skóre v percentách napovie viac o tom, do akej miery je výroba efektívna z hľadiska spomínaných troch parametrov:

  • OEE 100 % znamená dokonalú výrobu, kde sa vyrábajú len dobré diely, čo najrýchlejšie a bez prestojov.
  • OEE 85 % je výroba svetovej úrovne, ktorá pre mnohé spoločnosti predstavuje vhodný dlhodobý cieľ.
  • OEE 60 %  je typická výroba, kde existuje značný priestor na zlepšenie.

OEE 40 % je nízka úroveň výroby, ktorá je bežná pre spoločnosti, ktoré práve začínajú sledovať a zlepšovať svoju výkonnosť. Toto skóre sa dá ľahko zlepšiť pomocou jednoduchých opatrení (napr. sledovaním a následným riešením príčin prestojov).

Výhody OEE vo výrobe

Bez merania je ľahké nadobudnúť predstavu, že je efektivita procesov oveľa vyššia, než v skutočnosti je. Keď budete analyzovať výkonnosť svojej výroby, lepšie pochopíte, ktoré oblasti vašej výroby potrebujú zlepšenie. To sa následne premietne do týchto oblastí: 

Zvyšovanie výrobnej kapacity

OEE pomáha identifikovať nedostatky v procesoch. Kľúčom je pritom zber a dôkladná analýza údajov v reálnom čase. Predvídaním a eliminovaním porúch zariadení môžete minimalizovať jeden z najväčších problémov vo výrobe, ktorým sú prestoje.

Zvýšenie konkurencieschopnosti

Celková efektívnosť zariadenia poukáže na oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Vďaka tomu viete znížiť náklady na výrobu a zároveň dodávať svojim zákazníkom produkty vysokej kvality. Ak bude táto kvalita vyššia ako tá, ktorú zákazníkom ponúka konkurencia, stáva sa z nej vaša výhoda.

Znižovanie nákladov

Preventívna údržba, ktorá vychádza z OEE, má ďalšiu výhodu. Úspešným predchádzaním drahým opravám a predĺženým prestojom môžete udržať náklady súvisiace s daným zariadením pod kontrolou.

Zvýšenie produktivity a príjmov

Konečný cieľ optimalizácie OEE je jednoduchý – vyrobiť viac produktov za rovnaký čas. V kombinácii so zvýšenou kvalitou výroby nakoniec budete môcť vybaviť viac zákaziek. A to súvisí s dosahovaním väčšieho cieľa – zvýšenie tržieb.

Ako zlepšiť OEE vo vašej firme?

Prvým krokom je zavedenie monitorovania stavu zariadení vo vašej výrobe v reálnom čase. To znamená zhromažďovať, uchovávať a analyzovať dáta s cieľom identifikovať najdôležitejšie oblasti na zlepšenie OEE. Následne viete podniknúť kroky, ktorými nielenže zlepšíte túto metriku, ale zároveň poskytnete lepšiu hodnotu zákazníkom.


Náš tím sa zameriava na riešenia v oblasti digitalizácie výrobných procesov, vďaka čomu získate prehľad o fungovaní zariadení vo vašej výrobe v reálnom čase. Ozvite sa nám a radi pre vás navrhneme riešenie na mieru, ktoré vám pomôže pri zlepšovaní celkovej efektívnosti zariadení.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram