8 oblastí výroby, ktoré môže zlepšiť internet vecí

24. januára 2024

Keďže internet vecí (IoT) zahŕňa systém senzorov a zariadení pripojených k sieti, zhromažďuje cenné dáta z rôznych oblastí výroby – od dodávateľského reťazca až po vývoj produktov. Vy ich tak môžete využiť na zjednodušenie procesov, zlepšenie kvality výroby či zníženie počtu prestojov. Poďme sa preto pozrieť na konkrétne oblasti, v ktorých môže byť implementácia technológií internetu vecí prínosom aj pre vašu prevádzku.

1. Monitorovanie a kontrola výrobnej linky

Nasadením siete senzorov a ovládačov sa nepretržite zaznamenávajú údaje o stave stroja, rýchlosti výroby a podmienkach prostredia. Tieto senzory môžu byť integrované do vášho ERP systému. Vďaka tomu vám internet vecí umožňuje detailný pohľad na výrobnú linku v reálnom čase. Analytické platformy zároveň spracúvajú tieto údaje, identifikujú vzory, predpovedajú možné problematické miesta, čím vám uľahčujú vykonávanie opatrení na udržanie alebo zlepšenie výrobného procesu.

Tento dohľad v reálnom čase umožňuje dynamické úpravy, znižuje plytvanie a zabezpečuje presné plnenie výrobných cieľov súvisiacich s výrobnou linkou. Schopnosť preventívne identifikovať a riešiť problémy sa premieta do vyššej prevádzkovej odolnosti a agility, čo sú kľúčové faktory pri udržiavaní konkurenčnej výhody.

2. Údržba zariadení a prediktívna analýza

Prediktívna analýza využíva údaje z internetu vecí na predpovedanie porúch zariadení skôr, ako narušia výrobu. Ako sme spomínali v predchádzajúcom bode, senzory sledujú prevádzkové parametre zariadenia a poskytujú dáta systémom riadeným umelou inteligenciou, ktoré predpovedajú miesta porúch. To vám umožní plánovať údržbu len vtedy, keď je potrebná, namiesto toho, aby sa riadila pevným kalendárom alebo fungovala až do poruchy.

Prechod na model prediktívnej údržby znižuje prestoje a predlžuje životnosť strojov, čím výrazne znižuje náklady na údržbu a zlepšuje využitie majetku. Podporuje tiež efektívnejšie prideľovanie zdrojov na údržbu, optimalizáciu prevádzkových rozpočtov a investícií do nových technológií.

3. Riadenie dodávateľského reťazca

Internet vecí zvyšuje transparentnosť dodávateľského reťazca a ponúka prehľad o pohybe materiálov od dodávateľov až po výrobnú halu v reálnom čase. Senzory sledujú polohu, stav a postup materiálov a integrujú tieto údaje s vašimi systémami riadenia dodávateľského reťazca s cieľom optimalizovať úroveň zásob, presnejšie predpovedať dopyt a identifikovať potenciálne narušenia dodávateľského reťazca skôr, ako ovplyvnia výrobu.

Zvýšená pružnosť a efektívnosť dodávateľského reťazca vám umožní rýchlo reagovať na zmeny alebo narušenia trhu, udržiavať stabilnú výrobu a tým aj spokojnosť zákazníkov. Táto úroveň inteligencie dodávateľského reťazca môže podporiť pevnejšie vzťahy s dodávateľmi a strategickejšie riadenie zásob.

Internet vecí môže zefektívniť údržbu strojov.

4. Energetický manažment

Zariadenia IoT systematicky monitorujú spotrebu energie v rôznych procesoch a zariadeniach, pričom identifikujú neefektívnosť a možnosti úspor. Inteligentné systémy riadenia energie môžu automaticky upravovať nastavenia strojov, osvetlenia aj vykurovacích, vetracích a klimatizačných systémov na základe aktuálnych potrieb, čím sa výrazne znižuje plytvanie energiou a znižujú sa aj náklady.

Okrem toho prispieva efektívne riadenie energie k cieľom, ktoré máte v oblasti udržateľnosti. Tá je čoraz väčším záujmom spotrebiteľov, investorov a regulačných orgánov. Preto ak preukážete svoj záväzok k ochrane životného prostredia môžete zabezpečiť súlad s čoraz prísnejšími predpismi a, samozrejme, zlepšiť imidž vašej značky. To je významné hlavne vtedy, ak sú vaše produkty určené koncovým zákazníkom.

5. Kontrola kvality

Automatizované systémy kontroly kvality využívajúce senzory internetu vecí a systémy videnia kontrolujú produkty v reálnom čase počas výroby. Dokážu tak odhaliť odchýlky od noriem kvality, označiť chybné položky na preskúmanie alebo odstránenie a automaticky upraviť výrobné parametre s cieľom odstrániť základné problémy.

Konštantne vysoká kvalita výrobkov znižuje počet vrátených a stiahnutých výrobkov, čo podporuje dôveru a lojalitu zákazníkov. Monitorovanie kvality v reálnom čase vám zároveň poskytuje cenné dáta na neustále zlepšovanie procesov, čo podporuje dlhodobú efektívnosť a inováciu výrobkov.

6. Monitorovanie bezpečnosti 

Nositeľné zariadenia IoT a ďalšie senzory monitorujú podmienky vo výrobnej prevádzke vrátane úrovne nebezpečných plynov, extrémnych teplôt a prevádzky zariadení, čím zabezpečujú bezpečnosť pracovníkov. Tieto systémy môžu upozorniť vašich manažérov a pracovníkov na potenciálne nebezpečenstvá, čo uľahčuje okamžité opatrenia.

Priorita bezpečnosti pracovníkov prostredníctvom internetu vecí pomáha nielen predchádzať nákladným nehodám a porušovaniu predpisov, ale tiež zvyšuje produktivitu zamestnancov. Monitorovanie životného prostredia zabezpečuje zodpovednú prevádzku, ktorá je v súlade s podnikovými cieľmi udržateľnosti a očakávaniami verejnosti.

7. Riadenie skladu a zásob

Technológie internetu vecí menia riadenie zásob automatizáciou sledovania materiálov a hotových výrobkov prostredníctvom štítkov RFID a snímačov. Tento prehľad o zásobách v reálnom čase podporuje automatizované dopĺňanie zásob, optimalizované rozmiestnenie skladov a presnejšie predpovedanie dopytu, čím sa znižujú nadmerné zásoby a výpadky zásob.

Efektívne riadenie zásob minimalizuje kapitál viazaný v zásobách, znižuje náklady na skladovanie a zvyšuje rýchlosť a presnosť plnenia objednávok. Táto prevádzková efektívnosť priamo ovplyvňuje spokojnosť zákazníkov a ziskovosť.

8. Logistika a správa vozového parku 

Sledovanie vozidiel a zásielok v reálnom čase ponúka prehľad o logistickom výkone, stave vozidiel a stave dodávok. Tieto údaje podporujú optimalizáciu trasy, prediktívnu údržbu vozidiel a lepšiu koordináciu prichádzajúcej a odchádzajúcej logistiky.

Zlepšená efektívnosť logistiky skracuje časy a náklady na doručenie, zlepšuje služby zákazníkom a zvyšuje ich spoľahlivosť. Okrem toho správa vozového parku založená na údajoch predlžuje životnosť vozidiel a znižuje vplyv logistických operácií na životné prostredie.

Zhrnutie

Strategická implementácia internetu vecí v týchto ôsmich kľúčových oblastiach môže významne zlepšiť procesy vo vašej spoločnosti, od zvýšenia kvality výrobkov až po podporu udržateľnosti. Vzhľadom na to, že sa aj vaša výroba pohybuje v zložitých podmienkach digitálnej transformácie, využívanie internetu vecí vám ponúka cestu, ako nielen konkurovať, ale aj budovať si vedúcu pozíciu na čoraz viac prepojenom trhu. Ak s prechodom na digitálne technológie ešte len začítate, prečítajte si náš postup digitalizácie výroby v 7 krokoch.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram