Internet vecí (IoT) v modernej výrobe: Benefity, výzvy aj ich riešenie

11. októbra 2023

Výroba, v ktorej kedysi dominovali manuálne procesy, vstupuje do éry, kde prepojené zariadenia ponúkajú vysokú úroveň viditeľnosti, kontroly a efektívnosti. Tento vývoj však nie je len otázkou pridania niekoľkých snímačov, ale predstavuje zásadnú zmenu v spôsobe fungovania podnikov. Internet vecí (IoT) prináša mnohé výhody, no je potrebné pripraviť sa aj na niekoľko výziev. S účinnými stratégiami sa však dajú zvládnuť. Ktoré to sú? Čítajte ďalej. 

Internet vecí (z angl. internet of things = IoT), v priemysle nazývaný aj priemyselný internet vecí (IIoT), je sieť senzorov, prístrojov a samostatných strojov, ktoré sú pripojené k priemyselným aplikáciám cez internet. 

Táto sieť umožňuje zber, analýzu a optimalizáciu údajov, čím sa zvyšuje produktivita a znižujú náklady na výrobu a poskytovanie služieb. Podľa dát od spoločnosti PwC až 91 % európskych výrobných firiem investuje do vytvorenia inteligentných tovární s využitím IIoT.

Aké výhody má internet vecí pre výrobu?

Zavedenie internetu vecí (IoT) vo výrobe ponúka množstvo výhod, ktoré môžu zmeniť spôsob fungovania podniku. Tu sú niektoré z kľúčových výhod:

1. Monitorovanie a analýza v reálnom čase

Vďaka prístupu k dátam v reálnom čase viete okamžite odhaliť a riešiť anomálie, problémy alebo neefektívnosť. Okrem toho viete rýchlo prijímať rozhodnutia – či už ide o harmonogram zmien, presmerovanie zdrojov alebo reagovanie na náhle zmeny dopytu. Výrobný proces tak zostane plynulý a produktívny.

Zároveň je ľahšie predvídať potenciálne problémy ešte pred ich vznikom. Ak napríklad stroj vykazuje známky toho, že by mohol čoskoro zlyhať, môžete naplánovať prediktívnu údržbu skôr, ako dôjde k poruche.

2. Zvýšenie efektívnosti

Zariadenia IoT môžu monitorovať efektívnosť každého stroja a výrobnej linky ako celku. Identifikovaním miest, kde dochádza k spomaleniu alebo plytvaniu, možno procesy vylepšiť tak, aby sa maximalizovala produkcia.

Vďaka pochopeniu toho, ktoré časti výrobného procesu sú najnáročnejšie na zdroje, dokážete efektívnejšie alokovať zdroje. Monitorovanie v reálnom čase môže tiež upozorniť na oblasti, kde sa plytvá materiálom alebo energiou, čo umožňuje prijať okamžité opatrenia.

3. Zlepšenie kontroly kvality

Senzory môžu priebežne kontrolovať výrobky na prítomnosť chýb alebo nezrovnalostí. Tým sa zabezpečí, že každý výrobok spĺňa normy kvality, čo vedie k vyššej spokojnosti zákazníkov. Údaje o kvalite možno časom použiť na zdokonalenie výrobného procesu, čo vedie k neustálemu zlepšovaniu a optimalizácii.

V niektorých pokročilých nastaveniach môžu zariadenia IoT nielen zisťovať problémy, ale aj vykonávať automatické úpravy na zabezpečenie konzistentnej kvality. Ak napríklad snímač zistí, že výrobok mierne nevyhovuje rozmerom, výrobné zariadenie sa môže v reálnom čase nastaviť tak, aby sa problém odstránil.

Internet vecí prináša výhody v oblasti monitorovania, efektívnosti aj kontroly kvality. 

Ako riešiť výzvy, ktoré prináša internet vecí? 

Napriek obrovským výhodám, ktoré môže mať, sa implementácia internetu vecí vo výrobných podnikoch nezaobíde bez nástrah a výziev.

1. Bezpečnosť

S množstvom zariadení, ktoré neustále zhromažďujú a prenášajú údaje, sa zvyšuje riziko narušenia údajov, ktoré môže ohroziť citlivé obchodné alebo prevádzkové informácie. Nezabezpečené zariadenie IoT môže slúžiť ako vstupný bod pre kybernetický útok, ktorý je zameraný na vašu firemnú sieť.

Ako sa postarať o bezpečnosť?

  • Zabezpečte, aby všetky zariadenia IoT dodržiavali prísne bezpečnostné normy a protokoly. Pravidelne aktualizujte firmvér a softvér, aby ste opravili všetky jeho zraniteľnosti.
  • Oddeľte zariadenia IoT do vlastného segmentu siete, aby ste izolovali a obmedzili potenciálne bezpečnostné hrozby.
  • Pravidelne vyhodnocujte stav zabezpečenia zariadení IoT a sietí, ku ktorým sú pripojené.

2. Integrácia

Staršie stroje a softvérové systémy nemusia byť okamžite kompatibilné s novšími IoT technológiami. Okrem toho môžu bez správnej integrácie údaje zo zariadení IoT zostať v izolovaných silách, čo sťažuje získavanie zmysluplných poznatkov z nich.

Ako riešiť integráciu?

  • Využívajte middleware, ktorý slúži ako most medzi staršími systémami a novými zariadeniami IoT.
  • Spolupracujte s dodávateľmi IoT s cieľom pochopiť problémy integrácie a navrhnúť riešenia prispôsobené konkrétnemu nastaveniu spoločnosti.

3. Zahltenie

Zariadenia internetu vecí dokážu generovať obrovské množstvo údajov, ktorých správa a analýza môže byť náročná. Navyše nie všetky zhromaždené dáta budú relevantné alebo užitočné pre rozhodovacie procesy.

Ako predísť zahlteniu?

  • Investujte do spoľahlivých riešení na správu a ukladanie údajov, ktoré zvládnu prísun dát.
  • Implementujte analytické nástroje, najlepšie s funkciami umelej inteligencie, na triedenie údajov a zvýraznenie zmysluplných vzorcov alebo poznatkov.

Výrobný priemysel sa čoraz viac orientuje na technológie internetu vecí (IoT), čo prináša významné zlepšenie vo viditeľnosti, kontrole a efektívnosti výrobných procesov. Tieto prepojené zariadenia umožňujú monitorovanie a analýzu v reálnom čase, zvyšujú efektívnosť a zlepšujú kontrolu kvality. Napriek mnohým výhodám však súčasne vznikajú výzvy, ako sú otázky bezpečnosti, integrácie a správy obrovského množstva údajov generovaných týmito zariadeniami. Na riešenie týchto výziev je nevyhnutné prijatie správnych stratégií a nástrojov.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram