Big data: Aké využitie a prínosy majú pre výrobné firmy?

23. augusta 2023

Predstavte si to množstvo dát, ktoré každý deň zaznamená jediná automobilka, keď za deň ich dokáže vyrobiť 1500. Práve automobilový priemysel vo veľkej miere využíva big data. Tie predstavujú komplexné súbory údajov, na ktorých spracovanie sú potrebné nové technológie. Ak sa tieto údaje využijú efektívne, majú potenciál zlepšiť výrobné procesy, rozhodovanie či obchodnú stratégiu. Zistite, akú úlohu zohrávajú vo výrobe a aké výhody môžu vďaka nim výrobné spoločnosti získať.

Ako využiť big data vo výrobe?

Big data (veľké dáta) sa dajú využiť pri riešení celého radu obchodných činností, od dodávateľského reťazca až po analytiku. Tu je niekoľko príkladov:

1. Optimalizácia procesov

V procese výroby môže aj tá najmenšia neefektívnosť prerásť do značných strát. Big data poskytujú prehľad o detailných aspektoch výroby. Analýzou dát zo senzorov, strojov a výrobných liniek môžu spoločnosti identifikovať nedostatky, zefektívniť pracovné postupy a optimalizovať prideľovanie zdrojov. Tento prístup zvyšuje celkovú efektívnosť prevádzky, znižuje plytvanie a zvyšuje produktivitu.

2. Prediktívna údržba

Zhromažďovaním a analýzou veľkých dát zo senzorov zariadení môžu spoločnosti predvídať, kedy sa môžu stroje pokaziť. Vďaka tomu môžu pracovníci vykonať prediktívnu údržbu, a teda zasiahnuť skôr, ako reálne dôjde k poruche. Tým sa minimalizujú neplánované prestoje a následne sa zvyšuje produktivita.

3. Kontrola kvality a prevencia chýb

Analýza veľkých dát umožňuje monitorovať výrobu s cieľom identifikovať vzorce, ktoré súvisia s nedostatkami produktov alebo problémami s kvalitou. Toto monitorovanie umožňuje odhaliť a odstrániť problémy v reálnom čase, čím sa znižujú počty vyradených kusov a v konečnom dôsledku zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

4. Optimalizácia dodávateľského reťazca

Analýzou údajov z dodávateľského reťazca je možné zlepšiť riadenie zásob, optimalizovať predpovedanie dopytu a posilniť vzťahy s dodávateľmi. To vedie k zníženiu nákladov na zásoby surovín, minimalizácii výpadkov a zlepšeniu stability dodávateľského reťazca.

5. Úspora energie

Big data, ktoré sa týkajú spotreby energie, môžu pomôcť identifikovať oblasti plytvania energiou vo výrobných prevádzkach. Následne môže firma prijať opatrenia na optimalizáciu spotreby energie, čo vedie k úspore nákladov a zníženiu vplyvu na životné prostredie.

Aké prínosy majú big data pre výrobné firmy?

Veľké dáta majú pre firmy priniesť množstvo benefitov, vrátane týchto:

1. Zlepšené rozhodovanie

Veľké objemy údajov poskytujú celkový pohľad na prevádzku, čo umožňuje manažmentu vychádzať pri rozhodovaní z  dát, ktoré majú k dispozícii v reálnom čase. Táto pružnosť v rozhodovaní, či už ide o úpravu výrobných plánov alebo prerozdelenie zdrojov, zvyšuje adaptabilitu a schopnosť reagovať na výkyvy trhu.

2. Efektívnejšia alokácia zdrojov

Analýza veľkých dát umožňuje optimálne prideľovať zdroje na základe historických údajov a údajov v reálnom čase. Tým sa maximalizuje využitie zdrojov, minimalizuje plytvanie a prispieva k zníženiu nákladov, čo posilňuje hospodársky výsledok spoločnosti.

3. Inovácie a vývoj nových produktov

Big data nie sú len o optimalizácii existujúcich procesov. Analýzou trhových trendov, spätnej väzby od zákazníkov a údajov o konkurencii môžu výrobné spoločnosti odhaliť príležitosti a navrhnúť produkty, ktoré budú v súlade s potrebami súčasnej alebo novej cieľovej skupiny. 
Aby big data priniesli výrobným spoločnostiam osoh, je dôležité investovať do potrebnej IT infraštruktúry, nástrojov na zber údajov a vzdelávania zamestnancov. V spoločnosti RE-CA vyvíjame ERP systém Recall na mieru, vďaka ktorým viete zbierať a analyzovať dáta potrebné na optimalizáciu vašej výrobnej prevádzky. Zistite o nich viac.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram