Praktický návod: Ako si vybrať ten správy ERP systém pre vašu výrobu?

20. decembra 2023

Výber správneho ERP systému je pre každú výrobnú firmu rozhodnutím, ktoré dokáže podporiť jej rozvoj a rast. Vyžaduje si metodický prístup, aby sa zabezpečilo, že systém bude dokonale zodpovedať jedinečným potrebám vašich ľudí aj procesov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme pre vás pripravili jednoduchý návod, ktorý vám pomôže krok za krokom vybrať ten najvhodnejší ERP systém pre vás.

Krok 1: Vykonajte interné hodnotenie potrieb

Pochopenie vašich špecifických potrieb zabezpečí, že vybraný ERP systém bude v súlade s procesmi, cieľmi a výzvami vašej spoločnosti. Zostavte tím, ktorý zahŕňa zástupcov všetkých zainteresovaných oddelení, napríklad výrobného, finančného alebo HR. 

Okrem potrieb vašej firmy a vášho tímu identifikujte problémy v súčasných procesoch, požadované zlepšenia a špecifické požiadavky, ako je sledovanie šarží alebo riadenie zhody.

Zrealizujte workshopy alebo rozhovory s vedúcimi oddelení. Zdokumentujte všetky požiadavky jednotlivých oddelení a zoraďte ich do zoznamu z hľadiska priority. Použite nástroje, ako je analýza SWOT, aby ste identifikovali silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby súvisiace s vašimi súčasnými procesmi.

Nezabudnite ani na podnety od koncových používateľov, teda vašich zamestnancov priamo vo výrobe, ktorí vám tiež môžu poskytnúť cenné informácie o ich každodenných problémoch.

Krok 2: Urobte si prieskum a užší výber dodávateľov

Ujasnite si, či je pre vašu výrobu vhodnejší ERP systém na mieru alebo štandardne dodávané riešenie ešte pred tým, než sa pustíte do hľadania potenciálnych dodávateľov.

V oboch prípadoch sa však zamerajte na dodávateľov, ktorí sa špecializujú na ERP systémy pre odvetvie výroby. Overte si referencie ich klientov, najmä z podobných odvetví. Na základe posúdenia potrieb vytvorte užší zoznam dodávateľov ERP, ktorí sa zdajú byť v súlade s vašimi špecifickými požiadavkami.

Tu je niekoľko kritérií, ktoré vám môžu pomôcť pri výbere dodávateľa:

 • Skúsenosti: Hľadajte dodávateľov so skúsenosťami vo výrobnom sektore.
 • Reputácia: Overte si recenzie zákazníkov, prípadové štúdie alebo názory kolegov z vášho odvetvia.
 • Produkty: Uistite sa, či sa dodávateľ zaviazal k budúcemu vývoju a inováciám.
 • Servis: Posúďte úroveň podpory a ponúkaných služieb vrátane pomoci po implementácii.

Na zhromažďovanie informácií môžete využiť aj priemyselné fóra a platformy, online recenzie či odborné publikácie. Cenné odporúčania vám môže poskytnúť aj nadväzovanie kontaktov s kolegami z odvetvia.

Krok 3: Zhodnoťte možnosti integrácie

Uistite sa, že ERP sa dá bezproblémovo integrovať s vašimi existujúcimi výrobnými technológiami a softvérom. Zvážte aj to, ako dobre dokáže systém synchronizovať údaje medzi rôznymi oddeleniami a existujúcim softvérom.

Hľadajte flexibilné rozhrania API a možnosti vlastných integrácií, aby sa vybrané riešenia prispôsobili vašim jedinečným procesom. Zhodnoťte, aký jednoduchý je prechod údajov a procesov zo súčasných systémov do nového ERP.
Vypracujte zoznam všetkého aktuálne používaného softvéru a systémov a opýtajte sa potenciálnych dodávateľov na konkrétne skúsenosti s integráciou týchto nástrojov. Zorganizujte technické stretnutia medzi vaším IT tímom a dodávateľom,a aby ste prediskutovali podrobnosti integrácie.

Bezproblémová integrácia s existujúcimi systémami minimalizuje narušenie. 

Krok 4: Posúďte prispôsobenie a škálovateľnosť

Prispôsobenie zabezpečuje, že ERP systém vyhovuje vašim jedinečným procesom, zatiaľ čo škálovateľnosť umožňuje, aby systém rástol spolu s vašou firmou.

Určite úroveň prispôsobenia, ktorú každý systém ERP ponúka, a ako dobre sa dokáže prispôsobiť vašim výrobným procesom. Zhodnoťte, ako sa systém dokáže škálovať s rastom vašej firmy a prispôsobiť sa budúcemu rastu a technologickému pokroku. Prediskutujte s dodávateľmi svoje plány rastu, aby ste pochopili možnosti škálovateľnosti.

Pri výbere riešenia vám môžu pomôcť tieto otázky:

 • Ako ľahko možno ERP prispôsobiť konkrétnym výrobným procesom a pracovným postupom?
 • Je možné systém rozšíriť, aby sa prispôsobil rastu podniku, novým produktovým radom alebo zvýšeniu kapacity výroby?
 • Aká je zložitosť prispôsobenia systému? 
 • Aké sú náklady na prispôsobenie?
 • Môžu koncoví používatelia sami vykonávať menšie prispôsobenia, napríklad upravovať informačné panely alebo zostavy?

Krok 5: Vykonajte analýzu funkcií dodávateľského reťazca a kontroly kvality

Účinné riadenie dodávateľských reťazcov a udržiavanie kvality výrobkov sú rozhodujúce pre úspech výroby. Aj preto tieto dva aspekty patria ku kritériám, na ktoré by ste sa mali zamerať aj pri výbere ERP systému.

Zvážte, ako dobre jednotlivé riešenia zvládajú komplexné operácie dodávateľského reťazca vrátane viacúrovňových dodávateľských sietí. Zistite, či ERP systém disponuje funkciami, ako je sledovanie zásob v reálnom čase, správa dodávateľov a automatické body zmeny objednávky. 

Požiadajte o ukážky týchto funkcií a o to, ako zvládajú scenáre, ktoré sú jedinečné pre vašu firmu (napr. spracovanie vrátenia tovaru, kontroly kvality v rôznych fázach a podobne). Posúďte schopnosť systému sledovať výrobky v celom dodávateľskom reťazci, čo je rozhodujúce pre riadenie prípadného sťahovania z trhu a kontrolu kvality.

Identifikujte kľúčové procesy dodávateľského reťazca, ktoré je potrebné optimalizovať, a opýtajte sa dodávateľov, ako môže ich riešenie ERP konkrétne zlepšiť tieto oblasti. Vyžiadajte si ukážky zamerané na moduly kontroly kvality.

Krok 6: Preskúmajte možnosti dát v reálnom čase a analytických možností

Posúďte schopnosť ERP poskytovať údaje v reálnom čase v rámci rôznych procesov a hĺbku jeho analytických nástrojov. Vyžiadajte si konkrétne príklady správ a informácií, ktoré systém dokáže generovať. Skontrolujte, či sú tieto nástroje jednoduché na používanie a či sa dajú prispôsobiť.

Uistite sa, že systém ponúka spoľahlivé analytické a reportovacie nástroje pre hlbšie pochopenie výkonnosti vášho podniku. ERP systém by vám mal umožňovať vytvárať vlastné reporty a ponúkať pokročilé funkcie, ako je prediktívna analýza na prognózovanie a analýza trendov.

Identifikujte kľúčové dátové body a metriky, ktoré sú kľúčové pre vašu prevádzku. Počas ukážok sa opýtajte, ako sa tieto konkrétne dáta získavajú, analyzujú a vykazujú v ERP systéme.

Dáta a analýzy v reálnom čase zlepšujú prevádzkovú efektívnosť.

Krok 7: Vykonajte hodnotenie dodávateľa a ukážky

Ukážky poskytujú prehľad o tom, ako bude systém fungovať vo vašom prostredí, a odhaľujú odborné znalosti dodávateľa. Preto oslovte dodávateľov, aby vám predviedli, ako by ich systém fungoval priamo vo vašej výrobe.

Pripravte si zoznam scenárov alebo výziev špecifických pre váš výrobný proces. Požiadajte každého dodávateľa, aby predviedol, ako by jeho systém tieto scenáre riešil. Počas ukážok venujte pozornosť aj týmto faktorom:

 • Relevantnosť pre vašu prevádzku: Uistite sa, že ukážky sú prispôsobené vašim konkrétnym výrobným procesom a scenárom.
 • Jednoduché používanie: Posúďte používateľské rozhranie z hľadiska jednoduchosti používania a prístupnosti.
 • Reakcia dodávateľa: Posúďte, nakoľko je dodávateľ ústretový a nápomocný počas demonštrácie a otázok a odpovedí.
 • Technická spoľahlivosť: Venujte pozornosť technickému výkonu ERP počas ukážky vrátane rýchlosti a stability.

Krok 8: Analýza nákladov a návratnosti investícií

Pochopenie všetkých súvisiacich nákladov zaručuje, že investícia do ERP bude uskutočniteľná a dlhodobo výhodná. Okrem počiatočných nákladov sa zamerajte aj na náklady na priebežnú údržbu, podporu a aktualizáciu. Zvážte potenciálnu návratnosť investícií vyplývajúcu zo zvýšenia efektívnosti a zlepšenia procesov.

Vypracujte komplexný model nákladov vrátane všetkých priamych a nepriamych nákladov (napríklad školenia a prestoje počas implementácie), ktorý zahŕňa všetky predvídateľné výdavky na obdobie 5 až 10 rokov. 

Môžete si zavolať na pomoc nezávislého poradcu alebo použiť nástroje finančného modelovania na odhad návratnosti investícií na základe zvýšenia efektívnosti a úspory nákladov.

Krok 9: Vypracujte plán implementácie a školenia

Dobre naplánovaná implementácia a školenie zabezpečia hladký prechod a plné využitie potenciálu ERP systému. Vypracujte podrobný časový plán implementácie systému s ohľadom na časový harmonogram a možné narušenia. Uistite sa, že dodávateľ poskytuje komplexné školenie pre vašich zamestnancov.

Úzko spolupracujte s dodávateľom, aby ste zmapovali proces implementácie. Ak je to možné, naplánujte postupné zavádzanie a zabezpečte dostatok školení. Program školení by mal byť prispôsobený rôznym skupinám používateľov vo vašej organizácii. Do školení včas zapojte kľúčových používateľov, aby sa stali majstrami systému, ktorí môžu pomáhať ostatným.

Krok 10: Vyberte ERP systém, ktorý zodpovedá vašim potrebám

V tomto záverečnom kroku prichádza rozhodnutie, ktoré ovplyvní efektívnosť a rast vašej spoločnosti. Uistite sa preto, že je konečný výber v súlade s vašimi dlhodobými obchodnými cieľmi a stratégiami.

Zapracujte spätnú väzbu od tímu zapojeného do procesu hodnotenia a zohľadnite jeho postrehy a obavy. Zvážte prínosy funkcií ERP systému v porovnaní s jeho nákladmi a zabezpečte rovnováhu, ktorá ponúka hodnotu za peniaze. Zvážte, do akej miery je systém ERP pripravený na budúci technologický pokrok a zmeny na trhu.

Záver

Výber ERP systému pre vašu firmu je zložitý, ale veľmi dôležitý proces. Zahŕňa pochopenie vašich jedinečných potrieb, posúdenie rôznych systémov z hľadiska ich vhodnosti a zabezpečenie toho, aby vybraný systém podporoval rast vašej spoločnosti.
Pamätajte, že vybrané riešenie je strategický partner na vašej ceste. Vhodne zvolený ERP systém dokáže z výroby odstrániť viacero problémov a prinesie prevádzkovú efektívnosť, lepšie rozhodovanie a podporí vašu firmu pri jej rozširovaní a vývoji v neustále sa meniacom výrobnom prostredí.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram