Zápasí vaša výroba s týmito 5 problémami? ERP systémy môžu pomôcť s ich riešením.

27. októbra 2023

Ako človek pôsobiaci vo výrobnom sektore viete, že problémy často spočívajú v detailoch. Chybne zadané údaje, neplánované prestoje alebo nečakaný nárast dopytu môžu spomaliť rast vašej firmy. Mali by sme však v digitálnej dobe stále riešiť tieto základné problémy? Odpoveď určite poznáte, preto sa poďme pozrieť na to, ako dokážu ERP systémy pomôcť pri odstraňovaní problémov – nech už ide o chyby spôsobené manuálnou evidenciou alebo kontrola kvality.

1. Chyby v dôsledku manuálnej evidencie

Manuálne zadávanie údajov, či už na účely inventúry, sledovania výroby alebo finančného plánovania, je zdĺhavé a náchylné na chyby. Chyby, ktoré pracovníci urobia pri zadávaní údajov, môžu viesť napríklad k nesprávnemu počítaniu výroby, finančným nezrovnalostiam alebo chybám pri expedícii. Často sa na tieto chyby prichádza neskoro, čo môže mať dominový efekt na procesy v neskoršej fáze výrobného cyklu.

Ako pomáhajú ERP systémy odstrániť chyby?

Systém automatizuje zber dát, napríklad získavaním údajov priamo zo strojov, skenerov alebo iných integrovaných systémov. Takisto overuje údaje pri ich zadávaní, čím zabezpečuje konzistentnosť a presnosť. 

Dáta sú navyše dostupné v reálnom čase. Automatizované pracovné postupy znižujú počet ľudských zásahov, čím sa minimalizujú možné chyby pri zadávaní údajov. 

2. Nedostatok integrácie medzi oddeleniami

Keď rôzne divízie (ako napríklad divízia obstarávania, výroby a predaja) fungujú nezávisle a vyhýbajú sa zdieľaniu informácií, často dochádza k nejasnostiam a nedostatočnej synchronizácii. To môže viesť k oneskoreniam a chybám. Príkladom je situácia, kedy predajný tím predáva produkty, ktoré nie sú na sklade, alebo tím obstarávania objednáva materiál, ktorý nie je potrebný.

Ako vedia ERP systémy zlepšiť integráciu?

Keďže ERP systém centralizuje údaje zo všetkých divízií, zabezpečuje tým, aby všetci zamestnanci využívali jeden zdroj dát. To vedie k lepšej koordinácii medzi jednotlivými oddeleniami.

Automatizované pracovné postupy môžu navyše spúšťať činnosti v jednom oddelení na základe činností v inom oddelení. Napríklad objednávka z oddelenia predaja môže automaticky informovať o pláne výroby a v prípade potreby spustiť obstarávanie.

ERP systémy zlepšujú spoluprácu medzi divíziami.

3. Neefektívne plánovanie výroby

Výroba si vyžaduje koordináciu medzi strojmi, ľuďmi aj materiálom. Neefektívne plánovanie ale môže viesť k tomu, že stroje sú nečinné, kým čakajú na materiál alebo personál. Pri zamestnancoch zas dochádza k situáciám, kedy čakajú, kým budú stroje k dispozícii. 

Základné materiály nie sú k dispozícii, keď sú potrebné. To vedie k predĺženiu výrobného času, plytvaniu zdrojmi a poklesu miery výroby, čo môže viesť k oneskoreným dodávkam a nespokojnosti zákazníkov. 

Ako dokážu ERP systémy zefektívniť plánovanie?

Systémy sú vybavené pokročilými plánovacími nástrojmi, ktoré zohľadňujú dostupnosť strojov, pracovné zmeny aj časy dodávok materiálu. Dokážu optimalizovať harmonogramy s cieľom znížiť prestoje vďaka prediktívnej údržbe a zabezpečiť neprerušovaný výrobný proces. To vedie k rýchlejším výrobným cyklom, optimálnemu využitiu zdrojov a dodávkam tovaru načas.

4. Nepresné predpovedanie dopytu

Predpovedanie dopytu je nevyhnutné pre efektívne plánovanie výroby. Nepresnosti môžu viesť k nadprodukcii, čo zas má za následok nadmerné náklady na skladovanie produktov. Nepresné predpovedanie dopytu môže viesť aj k nedostatočnej produkcii. Výsledkom môže byť strata obchodných príležitostí. Zákazník pôjde ku konkurencii, ktorá mu dokáže vyrobiť a dodať požadované množstvo produktov.

Ako môžu ERP systémy spresniť predpovede dopytu?

Nezáleží na to, či ide o ERP systém na mieru alebo hotové riešenie, obe tieto alternatívy uchovávajú historické údaje o predaji a výrobe. Na základe toho dokážu využívať pokročilú analytiku na predpovedanie budúcich trendov dopytu. Vďaka tomu môžete lepšie zosúladiť svoje výrobné plány s potrebami trhu, optimalizovať úroveň zásob a promptne uspokojiť požiadavky zákazníkov.

5. Nedostatočná kontrola kvality

Bez dôsledného monitorovania a kontroly sa kvalita vyrábaných produktov môže líšiť. Táto nekonzistentnosť môže viesť k zvýšenému počtu vrátených kusov, reklamáciám a strate dobrého mena značky. Manuálne monitorovanie kvality v každej fáze môže byť, podobne ako manuálna evidencia, časovo náročné a náchylné na chyby.

Ako vedia ERP systémy zlepšiť kontrolu kvality?

Vďaka ERP systémom dokážete integrovať kontroly kvality do každého kroku výrobného procesu. Môžu automaticky označiť akékoľvek odchýlky od stanovených noriem a dokonca zastaviť výrobu, ak sa zistí kritická chyba. Na analýzu opakujúcich sa problémov možno vytvárať podrobné správy o kvalite, ktoré vám uľahčia neustále zlepšovanie výrobného procesu.

Kontrolu kvality je vďaka ERP systémom možné integrovať do každého kroku výroby.

ERP systémy sú investícia do efektivity

Týchto 5 výrobných problémov, ktoré sme prebrali, môže výrazne znížiť efektívnosť a ziskovosť firmy. Zavedenie cloud-based alebo on-premise ERP systému ich rieši priamo, čím sa zabezpečí zefektívnenie výrobných procesov, minimalizácia chýb a jednotná stratégia, ktorá riadi prevádzku. Návratnosť investícií do systému ERP sa navyše neprejavuje len z finančného hľadiska, ale pretaví sa aj do zvýšenej prehľadnosti a strategickej výhody, ktorú ponúka.

Náš tím rád pomôže zefektívniť aj vaše výrobné procesy. Ozvite sa nám a spolu zistíme, aké ERP riešenie je najvhodnejšie pre vašu firmu a vašich zamestnancov.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram