Ako na výpočet OEE: Premenné, vzorce a príklad

8. augusta 2023

Presné dáta a poznanie aktuálneho stavu by mali byť východiskom každého úsilia o optimalizáciu výrobných procesov – nech už ide o maximalizáciu efektívnosti, zníženie plytvania či zabezpečenie optimálneho výkonu zariadení. Bez nich môžete prijímať len nepresné rozhodnutia. Aby ste si vedeli vo firme vypočítať presnú hodnotu OEE, rozoberieme si okrem vzorcov aj všetky dôležité premenné.

Premenné, ktoré tvoria OEE 

Pri výpočte OEE (Overall Equipment Effectiveness), teda celkovej efektívnosti zariadenia, pracujete s tromi základnými zložkami. Je to dostupnosť, výkon a kvalita. Predtým, než ich spojíme do jedného vzorca, potrebujete ich vypočítať samostatne. Výsledok pritom vyjde v percentách.

Dostupnosť

Táto metrika zachytáva skutočný čas prevádzkyschopnosti vášho zariadenia. Inými slovami, je to čas, kedy vaše stroje skutočne pracujú. Zohľadňuje všetky udalosti, ktoré zastavia plánovanú výrobu na dostatočne dlhý čas, aby malo zmysel sledovať dôvod výpadku (zvyčajne je to niekoľko minút).

Vypočíta sa ako pomer reálneho času výroby a plánovaného času výroby:

Dostupnosť = reálny čas výroby / plánovaný čas výroby

  • Plánovaný čas výroby – celkový čas určený na výrobu, ktorý nezahŕňa prestávky, údržbu ani ďalšie časy, kedy výroba neprebieha
  • Reálny čas výroby – čas, ktorý má v sebe zahrnuté prestoje, ktoré sú plánované (napr. prediktívna údržba) aj neplánované (napr. v dôsledku poruchy)

Výkonnosť

Výkonnosť zohľadňuje všetko, čo spomaľuje alebo spôsobuje zastavenie výroby na krátky čas. Vypočíta sa ako pomer čistého času výroby a reálneho času výroby. Čistý čas výroby zistíte vynásobením ideálneho času cyklu a celkovým počtom dosiahnutí ideálneho času. 

Celková výkonnosť sa určí ako:

Výkonnosť = (ideálny čas cyklu × celkový počet kusov) / reálny čas výroby

  • Ideálny čas cyklu – teoreticky najrýchlejší možný čas, za ktorý sa dá vyrobiť jeden kus
  • Celkový počet kusov – počet kusov vyrobených počas doby prevádzky, vrátane tých, ktoré nespĺňajú normy kontroly kvality alebo je potrebné ich prepracovať
  • Reálny čas výroby – čas, ktorý má v sebe zahrnuté plánované aj neplánované prestoje

Kvalita

Kvalita udáva pomer vyrobených dobrých kusov k celkovému počtu vyrobených kusov. Jednoducho povedané, ukazuje, koľko vyrobených kusov reálne spĺňa požadované normy kvality

Vzorec je nasledovný:

Kvalita = počet dobrých kusov / celkový počet kusov

  • Počet dobrých kusov – vyrobené kusy, ktoré spĺňajú normy kvality
  • Celkový počet kusov – počet kusov vyrobených počas doby prevádzky, ktorý zahŕňa aj kusy, ktoré nespĺňajú normy kontroly kvality alebo je potrebné ich prepracovať

Vzorec na výpočet OEE

Celkovú efektívnosť zariadenia si viete vypočítať nasledovne:

Jednoduchý vzorec

Prvý vzorec vypočítava OEE ako pomer plne produktívneho času k plánovanému výrobnému času. Plne produktívny čas znamená, že sa vyrábajú len dobré kusy čo najrýchlejšie (ideálny čas cyklu) bez zastavenia. 

Vzorec na výpočet je:

OEE = (počet dobrých kusov × ideálny čas cyklu) / plánovaný čas výroby  

Hoci je to platný vzorec, nezohľadňuje odpad, ktorý vzniká vo výrobnom procese.

Preferovaný vzorec

Ideálne je OEE vypočítať vynásobením dostupnosti, výkonu a kvality. Výsledok sa vyjadruje sa v percentách:

OEE = dostupnosť × výkonnosť × kvalita

Príklad výpočtu OEE

Na záver si poďme OEE vypočítať na reálnom príklade. Povedzme, že vlastníte firmu na výrobu dielcov pre strojársky priemysel. Pre tri základné premenné vám vyšli nasledovné hodnoty:

  • Dostupnosť: 0,85 (85 %)
  • Výkonnosť: 0,81 (81 %)
  • Kvalita: 0,88 (88 %)

Ak ich spojíme do vzorca, dostaneme tento výsledok:

0,85 × 0,81 × 0,88 = 0,60588 

To znamená, že celková efektívnosť zariadenia je na úrovni 60,6 %. Takúto úroveň OEE vykazuje typická výroba, pričom existuje značný priestor na zlepšenie. OEE s hodnotou 85 % je výroba svetovej úrovne, ktorá je dlhodobým cieľom pre mnohé spoločnosti. Možno aj pre tú vašu.
Náš tím pomáha zlepšovať OEE vo výrobných firmách za pomoci vlastných ERP systémov, ktoré vyvíja na mieru. Napíšte nám a radi vám pomôžeme dosiahnuť vaše ciele.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram