5 najčastejších výziev, s ktorými je spojená digitalizácia vo výrobe

24. novembra 2023

Digitalizácia vo výrobe presahuje rámec jednoduchého zavádzania nových technológií. Ide o kompletnú zmenu prevádzkových stratégií či fungovania tímu. Vyžaduje si komplexný prístup, od integrácie pokročilých výrobných technológií až po prijatie zásad štíhlej výroby. Cesta k plne digitalizovanej prevádzke je ale plná výziev. Poďme sa pozrieť na 5 najčastejších výziev súvisiacich s digitalizáciou, s ktorými ste sa možno stretli aj vy vo svojej výrobe. 

1. Odpor voči zmene

Odpor voči zmenám často pramení zo strachu z neznámeho, najmä pri prechode z tradičných výrobných metód na digitalizované procesy. V súčasnom výrobnom prostredí sú však agilita a adaptabilita kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti. Odpor voči zmenám môže spomaliť zavádzanie efektívnych technológií.

To má vplyv na vplyv na schopnosť vašej spoločnosti inovovať a držať krok s konkurenciou. Ak sa nepodarí prekonať tento odpor u zamestnancov, môže to viesť k strate príležitostí, zníženiu efektívnosti a neschopnosti uspokojiť vyvíjajúce sa požiadavky trhu

Ako zvládnuť odpor voči zmene

 • Jasne informujte všetky úrovne organizácie o výhodách a nevyhnutnosti zmeny.
 • Zapojte zamestnancov do procesu transformácie, aby mali pocit kontroly.
 • Poskytnite ľuďom komplexné školenie a podporu, aby ste im uľahčili prechod na nové technológie a procesy.
 • Choďte príkladom, kedy by mali byť vy ako vedúci pracovníci a manažéri z najvyšších pozícií zástancami iniciatív digitalizácie.

2. Správa a kvalita údajov

V súčasnom výrobnom prostredí nemožno preceňovať význam účinnej správy údajov a udržiavania ich vysokej kvality. Je to spôsobené najmä rastúcim spoliehaním sa na rozhodovanie založené na údajoch a integráciou pokročilých technológií do výrobných procesov, ako sú internet vecí, strojové učenie či umelá inteligencia.

Ak sa nepodarí efektívne spravovať údaje a zabezpečiť ich kvalitu, môže to mať pre výrobné spoločnosti niekoľko negatívnych dôsledkov. Ide napríklad o rozhodnutia založené na nepresných alebo neúplných údajoch, prevádzkovú neefektívnosť, zvýšené prestoje a náklady na údržbu či narušenie dodávateľského reťazca.

Ako zlepšiť správu a kvalitu údajov

 • Implementujte spoľahlivé rámce správy údajov.
 • Investujte do pokročilých nástrojov a technológií na správu údajov.
 • Pravidelne škoľte zamestnancov o dôležitosti kvality údajov a najlepších postupov riadenia.
 • Pravidelne auditujte a čistite údaje, aby ste zachovali ich presnosť a užitočnosť.

Rozhodnutia založené na nepresných dátach môžu viesť aj k finančným stratám a premárneným príležitostiam.

3. Hrozby kybernetickej bezpečnosti

Hoci má digitalizácia mnoho benefitov, kybernetické útoky a narušenia predstavujú obrovské riziko. Keďže procesy a zariadenia vo výrobe sú čoraz viac prepojené a závislé od digitálnych technológií, vaša firma sa zároveň stáva zraniteľnejšia voči hrozbám kybernetickej bezpečnosti. Tie môžu narušiť prevádzku a ohroziť citlivé dáta.

Narušenie kybernetickej bezpečnosti môže viesť k značným finančným stratám, právnym dôsledkom, poškodeniu dobrého mena a strate dôvery zákazníkov. V samostatnom článku sa dozviete, ako môžete minimalizovať kybernetický útok v čase digitalizácie výroby.

Ako minimalizovať hrozby kybernetickej bezpečnosti

 • Pravidelne aktualizujte a opravujte systémy na ochranu pred novými hrozbami.
 • Investujte do najmodernejších riešení kybernetickej bezpečnosti.
 • Pravidelne realizujte školenia a programy zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov.
 • Vypracujte a presadzujte prísne zásady a protokoly kybernetickej bezpečnosti.

4. Chýbajúce zručnosti a odborná príprava

Výzvou môže byť tiež riešenie rozdielov medzi zručnosťami súčasnej pracovnej sily a zručnosťami potrebnými na efektívne využívanie nových digitálnych technológií. Úspech úsilia o digitálnu transformáciu do veľkej miery závisí od zručností a kompetencií pracovnej sily

Rozdiel v zručnostiach môže výrazne brániť efektívnej implementácii a využívaniu nových technológií. Nedostatočne vyškolení zamestnanci nedokážu naplno využiť potenciál nových technológií, čo môže viesť k zníženej produktivite a vyššiemu riziku chýb.

Ako zlepšiť zručnosti a odbornú prípravu

 • Vykonajte analýzu nedostatku zručností s cieľom identifikovať oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať.
 • Vypracujte cielené programy odbornej prípravy na zvýšenie kvalifikácie pracovníkov.
 • Podporujte kultúru neustáleho vzdelávania a rozvoja.
 • Zvážte prijatie nových zamestnancov s potrebnými digitálnymi zručnosťami.

Dostatočne vyškolení zamestnanci dokážu naplno využiť potenciál nových technológií.

5. Škálovateľnosť a flexibilita digitálnych riešení

Výber digitálnych riešení, ktoré sa dokážu škálovať spolu s podnikom a prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu, je náročný. Rizikom je investovanie do technológie, ktorá príliš rýchlo zastará alebo sa stane nevyhovujúcou.

Výrobné prostredie je dynamické, s meniacimi sa požiadavkami trhu a technologickým pokrokom. Zastarané systémy môžu brániť rastu a obmedzovať schopnosť spoločnosti reagovať na zmeny na trhu.

Ako maximalizovať škálovateľnosť a flexibilitu digitálnych riešení

 • Rozhodnite sa pre digitálne riešenia, ktoré sa vedia prispôsobiť spoločnosti a rásť spolu s ňou, ako napríklad ERP systémy na mieru.
 • Sledujte trendy vo svojom odvetví a nových technológiách.
 • Pravidelne prehodnocujte a aktualizujte digitálne stratégie, aby boli v súlade s aktuálnymi obchodnými cieľmi a podmienkami na trhu.
 • Vybudujte si vzťahy s poskytovateľmi technológií, ktorí rozumejú potrebe škálovateľných a flexibilných riešení.

Digitalizácia vo výrobe

Hlavné výzvy súvisiace s digitalizáciou – odpor voči zmenám, správa a kvalita údajov, hrozby kybernetickej bezpečnosti, nedostatok zručností a odborná príprava, ako aj škálovateľnosť a flexibilita digitálnych riešení – sú síce hrozivé, ale nie sú neprekonateľné. Predstavujú príležitosti na rast, inovácie a dlhodobý úspech.

Digitálna transformácia vo výrobe totiž nie je len trendom, ale cestou k vedúcemu postaveniu na trhu. Proaktívnym riešením týchto výziev môžete odkryť nový potenciál, zvýšiť efektívnosť a zabezpečiť si konkurenčnú výhodu v rýchlo sa rozvíjajúcom technologickom prostredí. Budúcnosť výroby je digitálna a prijatie tejto reality je kľúčom k prosperite v nasledujúcich rokoch.
Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vás bude sprevádzať na vašej digitálnej ceste, sme tu pre vás. Navrhujeme a vyvíjame ERP systémy, ktoré sa prispôsobia vašej výrobe a vašim zamestnacom.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Napíšte nám a spolu sa pozrieme na to, ako dokážeme zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram